Pedagogická a environmentální koncepce

Pedagogická koncepce

„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla.“ Johan Wolfgang Goethe

Jurta má magické střešní okno.

Jurta má magické střešní okno.

Naší vizí je společnost, ve které lidé tvoří komunitu, cítí vazbu se svým okolím, aktivně se podílejí na zachování přírodních hodnot a žijí v rámci principu udržitelného rozvoje, děti, které cítí, kde mají kořeny a kde se mohou bezpečně pouštět do objevování světa. Naším posláním je vzdělávat a podporovat v tomto duchu děti zejména v předškolním věku (a v rámci volnočasových aktivit i školním věku) a posilovat komunitní vazby mezi nimi i mezi jejich rodiči.

Na cestě.

Na cestě.

Díky fungování lesního klubu, jeho zázemí a souvisejících činností se děti mohou pohybovat ve venkovním prostředí, které podporuje přirozený rozvoj hrubé i jemné motoriky, zdravý fyzický i psychický vývoj a rozvoj imunity. Každodenní pobyt v přírodě umožňuje rozvíjení fantazie, schopnosti spolupráce a budování sociálních vztahů, následně pak pocit sebedůvěry a ukotvení coby součásti komunity. Aktivity lesního klubu směřují k pochopení toho, jak životní prostředí funguje, přírodních cyklů a člověka jako jejich součásti. Děti mají možnost je prožít na vlastní kůži všemi smysly, mají možnost vidět, jak vznikají materiály, z čeho je postavené zázemí, hřiště, jak vzniká a roste jídlo, jak se vytvoří v zázemí teplo a tyto činnosti si také aktivně vyzkoušet. Děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě, k druhým, k práci, k okolnímu prostředí a k přírodě, stejně tak i úctě k vlastní a cizí individualitě. Chceme podporovat přirozenou touhu dětí po poznání, respektovat jejich odlišnosti a podporovat jejich kvality. Pěstovat odpovědnost dětí a jejich spoluúčast na rozhodování.

Kluci pomáhají se stavbou jurty. Odběhli si od pečení svatomartinských rohlíčků.

Kluci pomáhají se stavbou jurty. Odběhli si od pečení svatomartinských rohlíčků.

Dětem je rovněž ponechán dostatek prostoru pro volnou hru. Díky podnětnému prostředí mohou rozvíjet svou fantazii, navazovat přátelství, spolupracovat ve skupině nebo si naopak najít klidné místo pro samostatnou činnost. Zároveň jsou jim nabízeny aktivity přiměřené jejich věku i vývoji s ohledem na jejich individualitu. Vedle lesní pedagogiky se inspirujeme konceptem respektující výchovy, v praxi využíváme také prvky z dalších pedagogických směrů.
V úzké spolupráci s obcí, místními spolky i podnikateli chceme aktivně přispívat ke zlepšení komunitního, kulturního a společenského života v obci a okolí. Děti, jejich sourozenci a jejich rodiče jsou nedílnou součástí komunity kolem školky. Je vítána a žádána jejich aktivní účast na činnosti i plánování a rozvoji spolku, jeho zázemí a aktivit. Pro lesní školky je typické, že fungují díky iniciativě komunity, dobrovolné práci a nadšení lidí kolem.

Koncepce environmentálního vzdělávávání

Poslání a vize

Máme velkou zahradu, na které společně pěstujeme zeleninu.

Máme velkou zahradu, na které společně pěstujeme zeleninu.

Naší vizí je společnost, ve které lidé tvoří komunitu, cítí vazbu se svým okolím, aktivně se podílejí na zachování přírodních hodnot a žijí v rámci principu udržitelného rozvoje. Naším posláním je vzdělávat v tomto duchu děti zejména v předškolním věku (a v rámci volnočasových aktivit i školním věku) a posilovat komunitní vazby mezi nimi i mezi jejich rodiči. Tato koncepce vychází a je v souladu s Koncepcí EVVO Středočeského kraje 2011 – 2020.

Pedagogické východisko pro LMŠ Senohraby

Tunelem se dojde až k Sázavě na plovárnu.

Tunelem se dojde až k Sázavě na plovárnu.

V předškolním věku se pravděpodobně rozhoduje o budoucích názorech, postojích i o budoucím chování, proto je důležité v tomto věku rozvíjet kompetence, které směřují (převážně k budoucímu) zodpovědnému pro environmentálnímu chování. Úkolem environmentální výchovy v LMŠ je především děti řádně motivovat, rozvíjet jejich environmentální senzitivitu, seznámit je se základními ekologickými zákonitostmi a také se základními výzkumnými dovednostmi. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající́ v LMŠ, na pozemku a v jeho zázemí, při volnočasových aktivitách a akcích určených pro širokou veřejnost. EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. EVVO dále souvisí nebo se významově překrývá s pojmy environmentální výchova, ekologická výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a dalšími. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

Environmentální senzitivita

Zima!

Zima!

K rozvoji environmentální senzitivity může v dostatečné míře dojít jen ve vhodně členitém přírodním prostředí. V environmentální výchově je kladen velký důraz na prostředí, ve kterém se děti pohybují. Děti získávají přirozenou cestou velké množství podnětů a zkušeností, působících na harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Děti se učí prožitky v přírodě reflektovat, vyprávět či výtvarně zpracovat. K tomuto účelu je vhodné využívat přírodní zahradu, která slouží nejen k hrám, ale také k poznávání, badatelským a výzkumným činnostem, k seznámení s pracovními postupy, ale také k setkávání se s vrstevníky a staršími dětmi a rodiči při společných akcích pořádaných spolkem.

Pro rozvoj environmentální senzitivity považujeme za zásadní především

 • každodenní aktivní pohyb a pobyt v přírodě,
 • důraz na smyslovou výchovu, práci s přirodními materiály a pomůckami,
 • pozorování přírodních dějů v průběhu celého roku,
 • rozvoj výzkumných dovedností v přírodě – tvorba hypotéz a jejich ověřování,
 • trénink kritického myšlení,
 • reflexe zážitků v přírodě sdílením či výtvarnými technikami.

Dalšími příležitostnými prostředky pro rozvoj jsou

 • zavádění kurzů, volnočasových aktivit a dalších zaměřených na EVVO,
 • externí výukové programy ekologické výchovy,
 • vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí,
 • poznávání okolního prostředí v regionu,
 • spolupráce s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a živnostníky, event. firmami.